Scelta LinguaMenu di Navigazione

Ricerca

Ricerca rapida

ricerca avanzata


 Comunitât Culinâr dal Friûl > Comunitât Culinâr > Ats e documents > Trasparence, valutazion e merit

Operazion Trasparence

 

In atuazion dal principi di trasparence (che lis publichis aministrazions a àn di fâsi avual, la Leç n. 69 dal 08/06/2009 (articul 21 come 1) e à introdusût l'oblic di publicazion sul sît internet di ogni aministrazion: lis retribuzions, i curricula vitae, lis direzions di pueste eletroniche e i recapits di telefon dai dirigjents, e ancje lis percentuâls di assence e di maiôr presince di ognidune unitât organizative.

Curriculum e tratament economic Diretôr dal Consorzi

Posizion Organizative Aree Tecniche

Posizion Organizative Ufici Associât Tribûts

Posizion Organizative Sportel Unic Ativitâts Produtivis